Chi tiết về Tác giả

Tú Cường, Hồ

  • S. 11 (2016) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH TRÊN TÔM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004