Chi tiết về Tác giả

Takeshi, Fukao

  • S. 8 (2015) - NÔNG HỌC
    Đánh giá khả năng tổng hợp ARNtt và các tính trạng sinh lý liên quan của gen chịu ngập Sub1A ở cây lúa (Oryza sativa L.)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004