Chi tiết về Tác giả

Tá Long, Bùi

  • S. 5 (2016) - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ THẢM PHỦ LƯU VỰC SREPOK VÙNG TÂY NGUYÊN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004