Chi tiết về Tác giả

Tất Thành, Đặng

  • S. 3 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENDO-1,4-β-XYLANASE CHỊU NHIỆT, HOẠT ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT NHẰM ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004