Chi tiết về Tác giả

Lệ Hằng, Đào

  • S. 5 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ HỒ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004