Chi tiết về Tác giả

Park, Tae Yoon Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc

  • S. 24 (2019) - Bài viết
    01. PHÂN CẤP NGUY CƠ RỦI RO DO HẠN HÁN VÀ MƯA LỚN, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF