Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Nguyễn Thị Trường Đại học Inchoen, Hàn Quốc

  • S. 23 (2018) - Bài viết
    12. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỒ ĐẬP ĐẾN DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG MÔ HÌNH HYPE
    Tóm tắt  PDF