Chi tiết về Tác giả

Phú, Lượng Hữu Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    05. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21 MÔ PHỎNG TRƯỜNG SÓNG VÀ NƯỚC DÂNG BÃO KHU VỰC BIỂN QUẢNG NAM
    Tóm tắt  PDF