Chi tiết về Tác giả

Oanh, Đoàn Thị Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 20 (2018) - Bài viết
    03. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SINH KHỐI SPIRULINA PLATENSIS SP8 LÀM CHẤT HẤP PHỤ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ ION ZN2+ Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM
    Tóm tắt  PDF
  • S. 20 (2018) - Bài viết
    13. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH ĐẾN ĐIỆN TÍCH CỦA MÀNG LỌC NANO
    Tóm tắt  PDF