Chi tiết về Tác giả

Ninh, Đàm Đăng Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    08. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
    Tóm tắt  PDF