Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm Quỳnh Đại học Quốc gia Hà Nội

  • S. 7 (2014) - Kinh tế vĩ mô
    Thách thức đối với tiến trình công nghiệp hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: lý thuyết và vận dụng cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF