Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thọ Quang Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  • T. 44, S. 5 (2015) - Nông nghiệp – Nông thôn
    Biến động kinh tế xã hội với người nghèo nông thôn: tác động và ứng phó
    Tóm tắt  PDF