Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Kim Học viện Ngân hàng

  • T. 384, S. 5 (2010) - Nông nghiệp – Nông thôn
    Phát triển thị trường tài chính khu vực nông thôn Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
    Tóm tắt  PDF