Chi tiết về Tác giả

A, Khăm Phăn Chia Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • T. 378, S. 11 (2009) - Kinh tế thế giới
    Một số cơ chế quản lý sử dụng vốn ODA của Nhật Bản tại CHĐCN Lào hiện nay: thực trạng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF