Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Dương Việt Đại học Đà Nẵng

  • T. 453, S. 2 (2016) - Kinh tế địa phương
    Vai trò của đầu tư, công nghệ đến tăng trưởng kinh tế tại vùng Trung Bộ Việt Nam
    Tóm tắt  PDF