Chi tiết về Tác giả

Anh, Bùi Nữ Hoàng

  • S. 8 (2013) - Nông nghiệp – Nông thôn
    Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Yên Bái
    Tóm tắt  PDF