T. 396, S. 5 (2011)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Mất cân đối tiết kiệm – đầu tư: hệ lụy và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Chúc 3-12
PDF
Nguyễn An Hà 13-21

Tài chính - Tiền tệ

Công cụ lãi xuất cơ bản trong điều hành chính sách tiền tệ, những vấn đề lý luận và kinh nghiệm các nước Tóm tắt PDF
Kiều Hữu Thiện 22-30

Quản lý kinh tế

Phát triển các tập đoàn kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa: cơ sở lý thuyết và những định hướng thực tiễn Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Mỹ, Đặng Văn Mỹ 31-40
PDF
Lê Minh Ngọc, Lê Huyền Trang 41-51

Nông nghiệp – Nông thôn

Chính sách về đất đai trong nông nghiệp của Việt Nam: thực trạng và những kiến nghị Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Tuân 59-67

Dành cho các nhà kinh doan

Tác động của yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam đến đạo đức nghề nghiệp trong các doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Đinh Phi Hổ 52-58

Kinh tế thế giới

PDF
Nguyễn Khánh Doanh 68-77