Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thách thức đối với tiến trình công nghiệp hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: lý thuyết và vận dụng cho Việt Nam

Phạm Quỳnh Anh

Tóm tắt


Ứng dụng phương pháp phân tích so sánh, bài viết đã làm sáng tỏ cách tiếp cận và các luận điềm mới của hai lý thuyết, nhận thức hiện đại nổi bật về công nghiệp hóa: bẫy  thu nhập trung bình (middle-income trap) và phi công nghiệp hóa chưa trưởng thành (immature de- ìndustriaLitation). Cả hai lý thuyết đều nhấn mạnh vai trò của các nhân tố tăng trưởng mới và nâng cao liên tục năng suất công nghiệp chế tạo tới sự thành công công nghiệp hóa dưới áp lực cạnh tranh quốc tế tăng lên, từ đó chuyển sang nhóm nước có thu nhập cao. Cac tiêu chí rút ra từ lý thuyết công nghiệp hóa hiện đại được sử dụng để đo lường mức độ công nghiệp hóa của Việt Nam trong tương quan với ASEAN, giai đoạn từ 2000-2013, cho thấy Việt Nam có thể sớm rơi vào bẫy thu nhập trung bình và có dấu hiệu phi công nghiệp hóa chưa trưởng thành. Trên cơ sở đó, bài viết gợi ý các phản ứng chính sách tương ứng thực hiện thành công về cơ bản công nghiệp hóa trong trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Toàn văn: PDF