Chi tiết về Tác giả

Hoàng Cường, Nguyễn

  • T. 1, S. 1 (2018) - Bài viết
    Ứng dụng phương pháp compact để giải bài toán ngược trọng lực trong nghiên cứu địa vật lý
    Tóm tắt  PDF