Chi tiết về Tác giả

Sỹ Liêm, Phan Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư GTVT - Sài Gòn

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ PHỤT VỮA CAO ÁP GIA CỐ NỀN GIẢM ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH LÂN CẬN TẠI TUYẾN METRO SỐ 1 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF