Chi tiết về Tác giả

Ngọc Lan, Phạm Thị Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

  • T. 1, S. 1 (2016) - Bài viết
    BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN, NẤM MEN, NẤM MỐC TRÊN BÒ KHÔ VÀ CÁ BỐNG KHO TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
    Tóm tắt  PDF