Chi tiết về Tác giả

Ngọc Khôi, Phạm trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

  • T. 1, S. 1 (2016) - Bài viết
    KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN THU HỒI DỊCH CHIẾT VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG OXY HÓA CỦA DỊCH CHIẾT BẮP CẢI TÍM (BRASSICA OLERACEA)
    Tóm tắt  PDF