Chi tiết về Tác giả

Minh Đức, Phạm Trường Đại học Cần Thơ

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    VI NẤM FUSARIUM OXYSPORUM VL1.23: PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH TRÊN CÁ LÓC (CHANNA STRIATA)
    Tóm tắt  PDF