Chi tiết về Tác giả

Đình Trung, Phạm Trường Đại học Yersin Đà Lạt

  • T. 4, S. 1 (2019) - Bài viết
    Tác động của áp lực xã hội đến hiệu quả môi trường, nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận
    Tóm tắt  PDF