Chi tiết về Tác giả

Phương Lan, Nguyễn Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh

  • T. 4, S. 1 (2019) - Bài viết
    Nhu cầu, thói quen sử dụng và nhận biết thương hiệu các sản phảm công nghệ của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF