Chi tiết về Tác giả

Đức Phúc, Nguyễn Trường Đại học Quang Trung

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PROBIT ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
    Tóm tắt  PDF