Chi tiết về Tác giả

Đình Phúc, Nguyễn Trường Đại học Quang Trung

  • T. 4, S. 1 (2019) - Bài viết
    Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nuôi cá nước ngọt ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bằng phương pháp bao dữ liệu (DEA)
    Tóm tắt  PDF