Chi tiết về Tác giả

Xuân Phong, Huỳnh Trường ĐH Cần Thơ

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ETHANOL TỪ VỎ XOÀI SỬ DỤNG NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE
    Tóm tắt  PDF