Chi tiết về Tác giả

Phương Thảo, Hoàng Thị Trường ĐH Yersin Đà Lạt

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN LÊN Ý ĐỊNH QUAY LẠI VÀ TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
    Tóm tắt  PDF