Chi tiết về Tác giả

Quang Thanh, Hồ Sở Lao động – Thương binh xã hội Lâm Đồng

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    HÀNH VI QUYẾT ĐỊNH CHỌN NƠI LÀM VIỆC CỦA NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở TỈNH LÂM ĐỒNG
    Tóm tắt  PDF