Chi tiết về Tác giả

Quốc Việt, Cao Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

  • T. 4, S. 1 (2019) - Bài viết
    Phân tích vai trò trung gian/đa trung gian trong mô hình đa biến - Lý thuyết và tình huống minh hoạ: Hành vi trì hoãn của nhân viên trong công việc
    Tóm tắt  PDF