Chi tiết về Tác giả

Phương Linh, Đặng Vũ Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ CẬN LÂM SÀNG TRONG TIÊN LƯỢNG KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN NHI NHIỄM HIV
    Tóm tắt  PDF