Chi tiết về Tác giả

Minh Điềm, Đặng Trường Đại học Y tế Cộng đồng

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ CẬN LÂM SÀNG TRONG TIÊN LƯỢNG KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN NHI NHIỄM HIV
    Tóm tắt  PDF