Tạp chí Khoa học Yersin, T. 4, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhu cầu, thói quen sử dụng và nhận biết thương hiệu các sản phảm công nghệ của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Công Du, Trần Danh Nhân, Lê Sinh Khiêm, Nguyễn Phương Lan

Tóm tắt


Nghiên cứu  được thực hiện nhằm xác định: 1) Nhu cầu; 2) Thói quen sử dụng; 3) Tiêu chí chọn lựa và mức độ ưu tiên giới thiệu sản phẩm; 4) Mức độ nhận biết thương hiệu sản phẩm của khách hàng tại TP Hồ Chí Minh đối với sản phẩm công nghệ (SPCN). Kết quả cho thấy: 1) Nhu cầu sử dụng các SPCN của khách hàng rất lớn; 2) Khách hàng sử dụng một vài thương hiệu chứ không trung thành với một thương hiệu và không có sự khác biệt về nhận biết và thói quen sử dụng các sản phẩm ở từng nhóm tuổi; 3) Các tiêu chí chọn sản phẩm là thương hiệu, độ bền, và giá cả; 4) các thương hiệu Apple, Samsung, Sony được khách hàng nhận biết và tin dùng. 


Toàn văn: PDF