Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2007) Cơ sở cần thiết để xây dựng hệ thống chỉ số trong quản lý giáo dục Tóm tắt   PDF
Vương Thanh Hương
 
S. 3 (2013) Cơ sở dữ liệu Chuyên gia khoa học Việt Nam được đào tạo tại Liên minh châu Âu Tóm tắt   PDF
Tào Hương Lan, Đào Mạnh Thắng
 
S. 4 (2017) Cơ sở dữ liệu trắc lượng thư mục1 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HUY CHƯƠNG
 
S. 1 (2017) Cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia Nga: Những khu vực phát triển Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2012) Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đức
 
S. 3+4 (2012) Cơ sở pháp lý cho việc triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2010) Danh mục tài liệu nghiệp vụ hiện có tại NASATI Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Đào
 
S. 3 (2010) Dân số thế giới và việc sử dụng Internet Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Dịch vụ của các thư viện chuyên ngành trên địa bàn Hà Nội: hiện trạng và vấn đề Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh
 
S. 5 (2016) Dịch vụ di động ở một số thư viện thế giới hiện nay Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2007) Dịch vụ phân tích thông tin cạnh tranh Tóm tắt   PDF
Kiều Gia Như
 
S. 2 (2016) Dịch vụ thông tin di động trong thư viện: Tổng quan các xu hướng cung cấp thông tin hiện nay Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2008) Dự án số hoá sách cổ của Thư viện Quốc gia Anh Tóm tắt   PDF
B B T
 
S. 2 (2007) Dự án tặng tạp chí (JDP) Toàn văn   PDF
T T L
 
S. 5 (2012) Dự án về Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam Toàn văn   PDF
Nguyễn Hữu Giới
 
S. 1 (2012) Diễn đàn “Giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc về xử lý nước thải và rác thải” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2013) Diễn đàn “Hợp tác Mạng lưới Nghiên cứu và Phát triển Hàn Quốc-ASEAN” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2009) Diễn đàn khu vực về “Chương trình Thông tin cho mọi người” với chủ đề “Tạo lập hạ tầng thông tin khả dĩ” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 2 (2005) Diễn đàn thương mại công nghệ cao Hàn Quốc-Việt Nam Toàn văn   PDF
The Editor
 
S. 1 (2011) Diễn đàn thương mại công nghệ toàn cầu Nam-Nam Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2013) Diễn đàn trên web ở châu Á về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới Toàn văn   PDF
Mạnh Tuấn
 
S. 3 (2014) Elsevier công bố Chương trình bổ sung tài liệu tham khảo được trích dẫn vào kho lưu trữ của Scopus Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Gặp gỡ báo chí về Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Tây Nguyên 2008 Toàn văn   PDF
L H
 
S. 6 (2013) Gặp gỡ báo chí về Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2013 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2010) Gợi ý của Thư viện Scotland trong áp dụng công nghệ Web 2.0 vào hoạt động thông tin-thư viện Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
176 - 200 trong số 1089 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP