Chi tiết về Tác giả

Rodionov, I. VJOL

  • S. 3 (2008) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Thị trường dịch vụ và sản phẩm thông tin: kinh nghiệm thế giới và việc áp dụng vào Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP