Chi tiết về Tác giả

Rodionov, I Đại học Tổng hợp Quốc gia (Liên bang Nga)

  • S. 4 (2008) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Thị trường dịch vụ và sản phẩm thông tin dưới góc độ tổ chức hoạt động thông tin
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP