Chi tiết về Tác giả

Ravi, B

  • T. 3 (2004) - NGHIỆP VỤ - KỸ THUẬT
    Quản lý chất lượng tổng hợp ở các thư viện
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP