S. 2 (2007)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Trên đường tiến tới phân loại tự động Tóm tắt PDF
Vũ Văn Sơn 1-5
Cơ sở cần thiết để xây dựng hệ thống chỉ số trong quản lý giáo dục Tóm tắt PDF
Vương Thanh Hương 5-9
Xây dựng cơ sở dữ liệu môn học, hình thức phục vụ mới của Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự Tóm tắt PDF
Đinh Minh Chiến 9-12
Về vấn đề lựa chọn và sử dụng phần mềm thương mại trong các cơ quan thông tin và thư viện Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đào 13-16

NHÌN RA THẾ GIỚI

Thư viện Quốc gia Hàn Quốc PDF
N T H 17-19
Thư viện Quốc gia Phần Lan PDF
Hồng Khanh 20-23

GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV

Các loại hình dịch vụ thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng PDF
Đỗ Tường Vân 24-26
Công tác thông tin của Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam PDF
Hoàng Quốc Trị 27-29

GIỚI THIỆU VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Ngành TT-TV trong xã hội thông tin Tóm tắt PDF
  39
Thư mục luận văn thạc sỹ Văn hoá và khoa học Thư viện PDF
  39-40
Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ PDF
  40-46
Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 PDF
  47

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị Quốc tế thư viện số châu Á lần thứ X PDF
  30
Dự án tặng tạp chí (JDP) PDF
  31-32
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Consal XIV PDF
  32-33
Hội thảo “Phương pháp mới ứng dụng trong giảng dạy và học tập chuyên ngành" PDF
  33
Hội thảo “Khoa học và Thực tiễn hoạt động Thông tin-Thư viện” PDF
  34
Hội thảo tập huấn về thương mại hoá công nghệ và chuyển giao công nghệ PDF
  35
Bảo vệ đề tài khoa học cấp Bộ về xây dựng chuẩn TTTL PDF
  36
Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về tổ chức và hoạt động Thư Viện ở Việt Nam PDF
  36
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Viện về các sản phẩm TTTL PDF
  36
Giao lưu sinh viên ngành TT-TV trên địa bàn thủ đô PDF
  37
Phần mềm Thư viện điện tử - thư viện số Libol và phần mềm Đại học thông minh Union của Tinh Vân hai lần đạt giải Sao Khuê PDF
  37-38
Khai trương Thư viện Giáo trình Điện tử PDF
  38


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP