Tạp chí Thông tin và Tư liệu, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bồi dưỡng viên chức ngành thông tin-thư viện theo vị trí việc làm trong kỷ nguyên số

NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG

Tóm tắt


    Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang là xu thế có tác động đến nền kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia. Đó là quá trình chuyển đổi nền công nghiệp sang quá trình tiếp cận dựa trên nền tảng số hóa, nền tảng internet vạn vật và trí tuệ con người. Khi thay đổi nền tảng công nghiệp đòi hỏi phải có sự thay đổi trong giáo dục và đào tạo. Cơ quan thông tin-thư viện cần có sự chuyển đổi để đáp ứng xu thế chung. Để làm được điều đó, viên chức ngành thông tin-thư viện cần được trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc. Bồi dưỡng theo vị trí việc làm của viên chức phát triển năng lực cho viên chức, nâng cao hiệu quả công việc, phát huy tốt nhất tiềm năng của viên chức trong thực thi công việc theo từng vị trí đảm nhận tại các đơn vị sự nghiệp công lập.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP