Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Quang Binh University, 312 Ly Thuong Kiet street, Bac Ly Ward, Dong Hoi city, Quang Binh Province. Tel: (02323) 3819 333- Fax: (02323) 3821 054

Đầu mối

Phan Van Thanh PhD
Quang Binh University
Điện thoại: 0915377063
Email: thanhpv@qbu.edu.vn

Hỗ trợ

Dang Thi Hien BA
Điện thoại: 0904052402
Email: tckhcn.qbu@gmail.comTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683