Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin

Dư Thị Huyền

Tóm tắt


       Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên vượt lên tầm hạn chế của các trào lưu cứu nước đương thời, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Chính vì vậy, Người đã trở thành lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của cả dân tộc, người chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Có biết bao sự kiện trong lịch sử về những cống hiến của Người. Song có lẽ, giai đoạn từ năm 1911 đến năm 1920 là thời kỳ sôi động tạo nên bước ngoặt đầu tiên của Người và của phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ chuyển biến đặc biệt về nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị từ chủ nghĩa yêu nước sang lập trường cộng sản để mở ra cho cách mạng Việt Nam một hướng đi mới.


Toàn văn: PDF