Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Triết lý giáo dục của John Dewey trong tác phẩm “Kinh nghiệm và giáo dục”

Quách Hoàng Công, Hà Lê Dũng

Tóm tắt


    Xuất phát từ lập trường của chủ nghĩa thực dụng Mỹ, John Dewey đã đề xuất xây dựng một nền giáo dục mới dựa trên cơ sở kinh nghiệm. Trong tác phẩm "Kinh nghiệm và giáo dục", trên cơ sở phê phán những hạn chế của "những trạng thái cực đoan" của nền giáo dục truyền thống và đường lối giáo dục tiến bộ,  J. Dewey đã đề xuất những ý tưởng đặc sắc về những nguyên tắc cơ bản mang tính định hướng cho hoạt động giáo dục kiểu mới. Những ý tưởng đó không chỉ có giá trị về mặt lý luận, mà còn có ý nghĩa đối với giáo dục Mỹ, đồng thời gợi mở những phương cách hữu ích cho quá trình cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay.


Toàn văn: PDF