Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề đối sánh về hai giai đoạn cất cánh kinh tế 1961 - 1979 và 1979 - 1993 của Hàn Quốc

Hoàng Văn Hiển, Phan Thị Anh Thư

Tóm tắt


      Trong lịch sử phát triển đầy ấn tượng của Hàn Quốc, thời kỳ 1961 - 1993 chiếm một vị trí đặc biệt, đánh dấu những bước chuyển biến mang tính nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội của quốc gia này, trước hết là về kinh tế. Đó là mốc mở đầu và kết thúc công cuộc công nghiệp hóa đất nước để chuyển sang thực hiện chiến lược toàn cầu hóa (Segyehwa) nhằm xây dựng một "Hàn Quốc mới". Trong đó, hai giai đoạn cất cánh kinh tế 1961 - 1979 và 1979 - 1993 đã để lại những dấu ấn và kinh nghiệm phát triển hết sức quí báu không chỉ cho Hàn Quốc mà còn cho nhiều nước đang phát triển khác và nghiên cứu đối sánh về hai giai đoạn này là điều cần thiết đối với các nước đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.


Toàn văn: PDF