Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hình tượng con người bản năng trong văn xuôi Việt Nam hiện đại

Văn Thị Phương Trang

Tóm tắt


     Việc phục sinh hình tượng con người bản năng trong văn học sẽ chạm vào cõi sâu tâm hồn, góp phần phản ánh mọi góc khuất bên trong, sâu kín của con người. Tuy nhiên, qua từng giai đoạn văn học, phụ thuộc vào cơ sở tâm lý, mỹ học của từng thời đại, cũng như gắn với sự vận động thể loại, phương thức tự sự và quan niệm nghệ thuật về con người, hình tượng con người bản năng được các nhà văn thể hiện ở những mức độ hoặc sắc độ khác nhau. Một trong những biểu hiện rõ nét của con người bản năng là yếu tố bản năng tính dục. Ở bài viết này, người viết sẽ khảo sát một số tác phẩm trong giai đoạn văn học từ năm 1930 đến nay, để thấy sự vận động trong cách biểu hiện hình tượng con người bản năng, mà cụ thể là bản năng tính dục trong văn xuôi Việt Nam hiện đại.


Toàn văn: PDF