Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa folklore và văn học viết qua vấn đề tiếp biến cái kỳ ảo từ truyện kể dân gian đến truyện truyền kỳ trung đạ

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tóm tắt


     Sau khi nghiên cứu một cách sâu rộng về văn học dân gian truyền thống, folklore học bao giờ cũng chuyển mối quan tâm của mình từ một xã hội trong quá khứ sang một mối liên hệ với quá khứ gần, với hiện tại thậm chí là tương lai. Bởi suy cho cùng, nghiên cứu văn học dân gian là để dự đoán/định hình hình dạng của văn chương truyền thống. Điều này chỉ có thể thực hiện đầy đủ khi được đặt trong mối tương quan với các thời kì văn học khác nhau. Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam quan tâm và luôn muốn tìm hiểu ngày một nhiều hơn về mối quan hệ giữa truyện kể dân gian với các tác phẩm văn học kỳ ảo. Trong bài viết này, chúng tôi giới hạn sự quan tâm của mình về mối quan hệ đặc biệt trên qua trường hợp tiếp biến cái kỳ ảo từ truyện kể dân gian đến truyện truyền kỳ thời trung đại.


Toàn văn: PDF