Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu độ lún của đất loại sét bão hòa nước chịu cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương trong điều kiện không thoát nước

Trần Thanh Nhàn, Phạm Công Nhật

Tóm tắt


     Trong bài báo này, đất sét kaolin bão hòa cố kết bình thường được thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương không thoát nước với độ biến dạng và phương cắt trượt khác nhau. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ biến dạng trượt, phương cắt trượt và độ lệch pha có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất áp lực nước lỗ rỗng và đặc tính nén lún của đất. Trong khi đó ảnh hưởng của áp lực cố kết, trong giới hạn từ 49 kPa đến 98 kPa, lên các tính chất này là không đáng kể, đồng thời đặc tính cố kết của mẫu đất không phụ thuộc vào lịch sử chịu tải trọng động. Hệ số áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của đất sét kaolin trong điều kiện đơn phương và đa phương bằng nhau nếu độ biến dạng của thí nghiệm đơn phương gấp hai lần thí nghiệm đa phương. Phương pháp tính lún truyền thống có thể kết hợp với các chỉ số nén ép CdynU và CdynM để dự báo độ lún cho nền đất loại sét bão hòa chịu cắt trượt động đơn phương và đa phương không thoát nước.


Toàn văn: PDF