Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của dịch chiết nấm men lên khả năng tích luỹ curcumin của tế bào nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe)

Trần Vũ Ngọc Thi

Tóm tắt


       Nuôi cấy tế bào huyền phù cây nghệ đen có bổ sung chất kích kháng là biện pháp có nhiều triển vọng trong việc tăng hiệu quả sản xuất cucumin. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy tế bào nghệ đen sinh trưởng trong bình nuôi cấy huyền phù 250 mL đạt sinh khối cực đại sau 14 ngày nuôi cấy tăng 2,74 lần so với ban đầu. Dịch chiết nấm men nồng độ từ 0,5-4,0 g/L có tác dụng ức chế sự tích lũy sinh khối của tế bào nghệ đen nuôi cấy huyền phù trong bình 250 mL. Sinh khối khô thấp nhất tại nồng độ 4,0 g/L chỉ đạt 6,2 g tươi (0,51 g khô), giảm 29,17% so với đối chứng. Hàm lượng curcumin tăng dần khi bổ sung từ 0,5-1,0 g/L dịch chiết nấm men vào môi trường nuôi cấy. Hàm lượng curcumin tích lũy cao nhất tại nồng độ dịch chiết nấm men là 1,0 g/L, đạt 31,69 μg/g khô, tăng 32,04 % so với đối chứng. Ở các nồng độ cao hơn 1,0 g/L, hàm lượng curcumin giảm dần.


Toàn văn: PDF