Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tuyển chọn một số chủng nấm mốc sinh tổng hợp chitinase phân lập từ đất

Phạm Thị Ngọc Lan, Võ Thị Thanh Nhàn

Tóm tắt


     Enzyme chitinase có rất nhiều ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và y học. Hiện nay, người ta đã nghiên cứu chiết tách enzyme chitinase từ các nguồn động vật, thực vật, đặc biệt là vi sinh vật với các đặc tính ưu việt như hoạt tính cao, ổn định với nhiệt độ và pH.

      Trong số 120 chủng nấm mốc phân lập từ môi trường đất ở 15 địa điểm khác nhau thuộc các huyện Phú Vang, Hương Trà và thành phố Huế, chúng tôi đã tiến hành tuyển chọn được hai chủng có khả năng sinh tổng hợp chitinase mạnh nhất là M15 và M71. Tiến hành định danh bằng giải trình tự gen 28S rRNA cho kết quả, chủng M15 là Aspergillus fumigatus và chủng M71 là Aspergillus oryzae.

Toàn văn: PDF