Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của các tham số đến quá trình tổng hợp vật liệu nano vàng dạng que cho việc bọc bằng silica

Mai Duy Hiển, Lê Thị Lành, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hòa

Tóm tắt


       Trong nghiên cứu này, vật liệu nano vàng dạng que được tổng hợp theo phương pháp phát triển mầm. Để kiểm soát kích thước, hình thái và độ đơn phân tán của vật liệu, chúng tôi tiến hành khảo sát và đánh giá các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu, bao gồm: nồng độ của chất hoạt động bề mặt, tỉ lệ mol của acid ascorbic, và bạc nitrate đối với HauCl4, và Ph của môi trường, Từ kết quả cho thấy, vật liệu nano vàng dạng que tổng hợp được có độ đơn phân tán cao với kích thước hạt nằm trong khoảng 15x76nm.


Toàn văn: PDF